JASMINOVA 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Siedziba: Warszawa, adres: aleja Komisji Edukacji Narodowej 57, kod pocztowy: 02-797

 

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer KRS: 0000643937

 

NIP: 5272784780

 

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

 

Spółka jest częścią grupy kapitałowej Ronson Development SE

www.ronson.pl

 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd spółki, niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych (zwanego także dalej: „KSH”), Plan Połączenia Tras 2016 sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) ze spółkami pod firmą (i) Jasminova 2016 sp. z o.o., (ii) Town 2016 sp. z o.o. oraz (iii) Enterprise 2016 sp. z o.o. (spółki, o których mowa w punktach (i) – (iii) łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”), które to połączenie ma nastąpić w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

 

Zarząd spółki jednocześnie wskazuje, iż przywołany powyżej Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w połączeniu, tj. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych, w dniu 28 lipca 2022 roku.

 

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI